Jesteś tutaj:

Zgłaszanie kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych

1510
ZAPROSZENIE
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w roku 2017


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 (w tym także zadań wieloletnich).


Kandydata(ów) do pracy w komisji może zgłosić organizacja lub podmiot, którego siedziba lub filia mieści się na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Zgłoszenie* zawierające:

1. dane organizacji zgłaszającej kandydata,
2. dane kandydata (w tym adres, e-mail, telefon),
3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata,
4. informację prezentującą kandydata, określającą kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka komisji,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
należy złożyć: w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, parter – pokój nr 4 lub
przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
w terminie do dnia 6 października 2016 r. (liczy się data wpływu do siedziby Starostwa).

Komisje, w których skład wchodzi 3 przedstawicieli Powiatu oraz 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, oceniały będą oferty w zakresach** wskazanych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2017.
Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji opiniuje Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pytania dot. działalności komisji należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa za pośrednictwem internetu: ngo@powiat-wolominski.pl, faksu: (22) 787-34-19, telefonicznie: (22) 787-43-01 (03) w. 108 lub osobiście: siedziba Starostwa – przyziemie wejście B, pokój nr 27 lub 28.

DOPUSZCZA SIĘ ZGŁOSZENIE PRZEZ 1 ORGANIZACJĘ MAKSYMALNIE 3 KANDYDATÓW

UWAGA
* Formularz zgłoszenia kandydata można pobrać ze strony www.powiat-wolominski.pl (baner NGO) lub z Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa (pokój nr 27 lub 28).
** Przewiduje się od jednego do trzech posiedzeń komisji konkursowej w roku; komisja spotyka się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w dni powszednie w godz. 10.00 – 16.00.