Jesteś tutaj:

Informacja o udostępnianiu pasa drogowego od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Data: 20.11.2019 r., godz. 14.25    3907
Zarządca drogi informuje, że ze względu na warunki zimowe i brak możliwości wykonania prac odtworzeniowych zgodnie z technologią prowadzenia robót od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.03.2020r. nie będą wydawane zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Zarządca drogi informuje, że ze względu na warunki zimowe i brak możliwości wykonania prac odtworzeniowych zgodnie z technologią prowadzenia robót od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.03.2020r. nie będą wydawane zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Prowadzenie robót w pasie drogowym w okresie zimowym, przy niskich temperaturach powietrza, wzmożonych opadach, jest niewskazane gdyż prowadzi do pogorszenia stanu technicznego pasa drogowego, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo ruchu.

W sytuacjach szczególnie ważnych o dużym znaczeniu społecznym, zaistniałych awarii istniejących sieci, prowadzenie robót w powyższym terminie może być realizowane. Stosowana zgoda zarządcy drogi będzie mogła być wydana po złożeniu odpowiednio umotywowanego wniosku. W szczególności zarządca drogi zezwoli na prowadzenie robót w pasie drogowym w/w okresie w sytuacji konieczności wymiany linii napowietrznych, pracami realizowanymi z udziałem środków UE, awarii sieci gazowych, ciepłowniczych i wod-kan.