Jesteś tutaj:

Polityka senioralna w naszym powiecie

Data: 22.02.2018 r., godz. 10.20    1297
W dniu 16 lutego br. w Sali Konferencyjnej Starostwa odbyła się, z inicjatywy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, konferencja na temat polityki senioralnej. Spotkanie otworzył Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Pan Adam Łossan.
Wicestarosta powitał zaproszonych gości i uczestników spotkania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pięciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Powiatowego Uniwersytetu Otwartego z Wołomina. Obecni byli także przedstawiciele dwu, formalnie powołanych na terenie powiatu, Rad Seniorów z Wołomina i Zielonki. Obecni byli także przedstawiciele środowisk kombatanckich, emeryckich oraz dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu. Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Mikulski – Główny specjalista w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa, który jednocześnie przedstawił prezentację „Polityka społeczna na rzecz seniorów” nakreślając, począwszy od 1948 roku, politykę światową, europejską, krajową - w Polsce oraz regionalną na Mazowszu, w odniesieniu do osób starszych. Przedstawione zostały również wstępne założenia przyjęte przy opracowywaniu przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej projektu programu Powiatowej Polityki Senioralnej. Powiat Wołomiński zamieszkuje 45 270 osób w wieku 60+, co stanowi 18,9% wszystkich mieszkańców (dane GUS na dzień 31.12.2016r.). „Najstarszą” gminą w naszym powiecie jest Miasto Zielonka – 24,5% mieszkańców w wieku 60+, Gmina Strachówka – 23,3%, Miasto-Gmina Wołomin – 22,7% oraz Gmina Jadów – 22,1% mieszkańców w wieku 60+. Dlatego potrzebna jest analiza sytuacji seniorów naszego powiatu, w aspekcie stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, stopnia wiedzy (n.p. wykształcenie, doświadczenie), preferowanych sposobów spędzania wolnego czasu oraz samodzielności społecznej (n.p. sytuacja ekonomiczna, bezpieczeństwo, stopień cyfryzacji). Zależnie od wniosków i ustaleń wynikających z analizy potrzebne będzie zaproponowanie odpowiednich rozwiązań.

Przeprowadzona dyskusja potwierdziła różnorodność problemów życia osób w wieku senioralnym oraz potrzebę utworzenia szerszej – ponadgminnej reprezentacji środowiska seniorów.

Wydaje się, że kolejne spotkania powinny udzielić odpowiedzi na wiele pytań związanych z obszarem polityki senioralnej.