Jesteś tutaj:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM W ROKU 2018

Data: 03.01.2018 r., godz. 09.12    9363
Informujemy, że NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2018 uruchomiona została, podobnie jak w roku ubiegłym we wszystkich gminach naszego powiatu.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z tej formy poradnictwa.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:

1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
5. która nie ukończyła 26 lat;
6. która ukończyła 65 lat;
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
8. która jest w ciąży.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób będących w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UPRAWNIENI DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacji lub aplikant radcowski.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1. doradca podatkowy, lub
2. osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZAMIESZCZONO W PONIŻSZYM LINKU: