Jesteś tutaj:

LIV Sesja Powiatu Wołomińskiego

582
Czas trwania wydarzenia: od: 18.10.2018 r., godz. 12.00 do: 18.10.2018 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r.
4. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Wołomińskim w roku szkolnym 2017/2018.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
17. Informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do jej złożenia.
18. Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu Powiatu Wołomińskiego V kadencji.
19. Podziękowania za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Wołomińskiego.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Informacje Przewodniczącego Rady.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.
Materiały na sesję są dostępne pod adresem:
="http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35320&lang=