Jesteś tutaj:

LIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

736
Czas trwania wydarzenia: od: 20.09.2018 r., godz. 13.00 do: 20.09.2018 r., godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025.
6. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku za lata 2016-2017.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje Przewodniczącego Rady.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
Materiały na sesję są dostępne pod adresem:
="http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=35088