Jesteś tutaj:

LII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

892
Czas trwania wydarzenia: od: 30.08.2018 r., godz. 13.00 do: 30.08.2018 r., godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lipca 2018r.
4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m. st. Warszawa.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Informacje Przewodniczącego Rady.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
Materiały na sesję są dostępne pod adresem:
="http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=34820&lang=