Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Otrzymałem w spadku działkę , która znajduje się w terenach rolnych położonych w Sierakowie gm. Radzymin. Grunty rolne tej działki mają klasę IV. Powierzchnia całej działki nie przekracza 1ha. Czy Starostwo może wyłączyć część gruntów pod budowę domu jednorodzinnego ?? Jeśli tak, to ile i do kogo należy się kierować z tym problemem ??
(Sylwek, 28.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sylwku !

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku - w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stosownie do art. 4 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266), jako:

a. przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne - rozumie się, ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych,

b. wyłączenie gruntów z produkcji - rozumie się rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów.

Stosownie do art. 11 ust. 1 w.w. ustawy, wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć że, przeznaczenie terenu, jak również gruntów na nim występujących, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zgodnie z art. 14 ust. 8 w.w. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest aktem prawa miejscowego, a jego zapisy kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Ponadto, organ właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych (w tym wypadku Starosta), może wydać decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji użytków rolnych, po przeznaczeniu tych gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego, na cele budowlane.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 w.w. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.), każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

W przypadku osoby występującej z zapytaniem, jeżeli dla działki położonej na terenach rolnych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość zabudowy, osoba ta powinna bez przeszkód uzyskać pozwolenie na budowę oraz zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, w przypadku występowania gleb podlegających ochronie.

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy wyłącznie tej części działki, na której znajdą się projektowane budynki, dojścia, dojazdy oraz inne trwale utwardzone nawierzchnie o powierzchniach ustalonych na podstawie planowanego sposobu zagospodarowania działki.

Jednocześnie, w przypadku użytków rolnych klasy IV, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie ich z produkcji rolniczej, jednak jakakolwiek budowa na tych gruntach będzie możliwa, jeżeli nie będzie
sprzeczna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy.

Informację dotyczące występowania na określonej działce gruntów podlegających ochronie, można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Tam też proszę o kontakt w celu uzyskania
szczegółowych informacji (wos@powiat-wolominski.pl).

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Noszę się z zamiarem kupna działki położonej w Markach przy ulicy Kordeckiego. Ulica Kordeckiego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Marki XX/154/2004 została zaliczona do kategorii gminnych dróg publicznych, ale jako właściciel w wypisie z rejestru gruntów figuruje osoba fizyczna. Czy w związku z tym jeżeli nabędę działkę budowlaną położoną przy tej ulicy to muszę mieć zapewnione prawo przechodu i przejazdu od osoby fizycznej wpisanej w rejestr gruntów czy też nie, poniewaz jest to gminna droga publiczna? I następne pytanie-czy przy pozwoleniu na budowę budynku
mieszkalnego, o które muszę do Państwa wystąpić nie będę miał problemów z jego otrzymaniem w związku ze stanem prawnym drogi?

Z powazaniem
Jacek
(Jacek, 27.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie

Wydział Geodezji Starostwa Powiatu Wołomiskiego nie dysponuje danymi o stanie prawnym ulicy Kordeckiego w Markach. Ewidencja gruntów rzeczywiście wskazuje jako właściciela osobę fizyczną, jednak jak Panu wiadomo ewidencja gruntów i budynków nie determinuje stanu prawnego. Z pewnym stopniem prawdopodobieństwa można przypuszczać, iż z racji nadania tej działce
pełnego numeru 121 przeszła ona na własność jednostki samorządu terytorialnego z dniem 1.1.1999r. (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. z 1998r., Nr 133, poz. 879). Droga co prawda została określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako publiczna, jednak wcale nie musi oznaczać, że jest własnością gminy. Być może władze gminy podjęły już stosowne kroki celem uregulowania własności działki; o stosowne informacje powinien się Pan zwrócić do Urzędu Gminy Marki. Jeśli gmina nie wyjaśni sprawy, najprawdopodobniej nie będzie Pan mógł w ogóle nabyć tej nieruchomości, ze względu na brak dostępu do drogi publicznej - notariusz odmówi sporządzenia
aktu.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Ile lat ma starosta Konrad Rytel
(Monika, 27.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Moniko

Starosta Konrad Rytel ma 55 lat. Kilka informacji o członkach zarzadu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na podstronie skład zarządu.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Od kilku dni usiłuję uzyskać odpowiedż na pytanie jaka inwestycja jest realizowana w obrębie ulic Kopernik-Piłsudskiego - Dzika. Ponieważ mamy domy w bezpośrednim sąsiedztwie i drogę prywatną "rozjeżdza" nam kilka ciężarówek dziennie wywożących tony ziemi, chcielibyśmy wiedzieć jakie sąsiedztwo nam się szykuje, tym bardziej że mimo skierowanych pytań i do Urzędów w Ząbkach i Wołominie nikt nic nie wie. Ulokowano też 4 kontenery, a nikt nie wie co będzie tam budowane. Nie ma też żadnej tablicy informacyjnej.Mam nadzieję, że odpowiedź uzyskamy od Pana, Panie Starosto.

PS. na marginesie: nawierzchnia ul. Dzikiej w Ząbkach wygląda tak jak jej nazwa, szczególnie po ostatnich przejazdach ciężarówek, nie sposób prześć do domów suchą nogą. Czy coś w tej kwestii jest w planach Gminy lub Starostwa? Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.
(Maria, 21.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mario !

Powiatowa Inspekcja Budowlana przeprowadziła kontrolę terenu przy ul. Dzikiej w Ząbkach i stwierdziła prowadzenie robót przygotowawczych do utworzenia zaplecza biurowego firmy prowadzącej roboty budowlane na powstającym osiedlu mieszkaniowym.

z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Noszę się z zamiarem kupna działki położonej w Markach przy ulicy Kordeckiego.Ulica Kordeckiego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Marki XX/154/2004 została zaliczona do kategorii gminnych dróg publicznych, ale jako właściciel w wypisie z rejestru gruntów figuruje osoba fizyczna. Czy w związku z tym jeżeli nabędę działkę budowlaną położoną przy tej ulicy to muszę mieć zapewnione prawo przechodu i przejazdu od osoby fizycznej wpisanej w rejestr gruntów czy też nie, poniewaz jest to gminna droga publiczna? I następne pytanie-czy przy pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego, o które muszę do Państwa wystąpić nie będę miał problemów z jego otrzymaniem w związku ze stanem prawnym drogi?Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Jacek, 16.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku

Na podstawie przedstawionych okoliczności nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej i kategorycznej odpowiedzi. Stan prawny określony przez Pana może być wynikiem różnych sytuacji - dla przykładu może to być nieuregulowana hipoteka (wykraczająca częścią na pas drogowy), brak decyzji wojewody w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. z 1998r., Nr 133 poz. 872), lub też może jeszcze brakować decyzji o podziale. Bardzo prawdopodobna jest sytuacja, iż przedmiotowa droga jest na razie tylko projektowana, choć już ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Aby udzielić precyzyjnej informacji proszę o podanie numeru ewidencyjnego działki wraz z numerem obrębu, w którym się znajduje. Dopiero wtedy będę mógł właściwie odnieść się do sprawy.

Z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
Wycinanie lasów.

Mieszkam w pięknej Kobyłce od niedawna i ze zgrozą obserwuję ubywanie 60-letnich drzew (sosen, dębów),wycinanych przez ludzi w lesie. Zjawiskonasila się zimą, co roku na moich oczach wyrąbywanych i wycinanych jest kilkadziesiąt drzew. Rzecz dzieje się w lasach prywatnych, które otaczają mój dom. Drzewa są wycinane przez właścicieli i nie-właścicieli. Moje pytanie brzmi tak: co można coś zrobić, żeby zatrzymać ten proceder?
A drugie pytanie: czy lasy prywatne są w ogóle nadzorowane przez Urząd Starostwa? Pozdrawiam serdecznie

Basia
(Basia, 12.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Basiu

Nadzór nad lasami prywatnymi sprawuje Nadleśnictwo, któremu starosta powierzył ten nadzór. Niestety, nadzór ten nie obejmuje ochrony przed kradzieżami drewna. Jednak w przypadku stwierdzenia wyrębu lasu w rozmiarach niezgodnych z zasadami określonymi w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zakres prac niezbędnych do wykonania ramach prawidłowej gospodarki leśnej, właściciel lasu może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej stosownie do ustaleń kodeksu wykroczeń. W przypadku kiedy to właściciel lasu jest poszkodowany na skutek dokonywanej kradzieży - powinien zgłosić na policję wniosek o ściganie sprawcy szkód.
Opisana sprawa mogłaby stać się przedmiotem interwencji w terenie (kontroli przez leśniczego) w celu ustalenia stanu faktycznego i określenia sposobu dalszego postępowania, w przypadku, gdyby zechciałaby Pani bliżej określić położenie w.w. lasu.

pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Panie Starosto mieszkam w Radzyminie. Na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Norwida, Maczka, Polnej jest bardzo niebezpiecznie, co i raz dochodzi do stłuczek samochodowych. Czy jest przewidziane w tamtym miejscu jakieś rondo, i jeśli tak to kiedy?
(Gienek, 23.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Eugeniuszu,

Omawiane skrzyżowanie jest oznakowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Natężenie ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania nie wymaga
dodatkowych budowli drogowych. W 2006 roku planujemy jednak roboty remontowe na ul. Norwida i koncepcję ewentualnej przebudowy skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II.

Z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
Wystąpiliśmy do Starostwa do Wydziału Budownictwa z zapytaniem potwierdzającym lub też nie odległości od linii rozgraniczających działki aby tym samym uniknąć w przyszłości błędów w projekcie. Jaki termin ma Starostwo na odpowiedź?
Z poważaniem.
(Monika, 23.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Moniko

Linia rozgraniczająca ulic (jej odległość od osi drogi) jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, a jeżeli plan taki nie został opracowany to w decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez gminę. Zgodnie z art. 35§ 3 Kodeksu postępowania administarcyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam, mam pytanie a zarazem prośbę. Na ulicy Zagłoby po wielkich trudach powstały słupy energetyczne pod warunkiem że będą latarnie ponieważ dzieci wracają ze szkoły wieczorem i jest bardzo ciemno. Był to jedyny warunek na który się zgodziliśmy na postawienie latarni. Dowiadujemy się że nie będzie latarni.Nie wspomnę iż droga jest tragiczna ponieważ gdy popada deszcz robi się fajne bajoro przed posesjami. A jeszcze jedna sprawa kiedy będziemy mieli wodę miejską , przecież jesteśmy niecały kilometr w linni prostej od wysypiska śmieci!!!! Ale tą sprawą chyba zajmie się Komiśja z Unni Europerskiej , mamy tam swojego człowieka w Brukseli !!! Proszę o wyjaśninie tych spraw a najlepiej żeby te latarnie znalazły się na słupach na ul. Zagłoby. Inaczej oddamy sprawę do sądu lub innej instytucji a może do TVN-u ?

Mieszkaniec ulicy Zagłoby.
(Robert D....., 14.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Robercie,

Ulica Zagłoby jest droga gminną, poruszane problemy dotyczą spraw komunalnych, które należą do kompetencji burmistrza gminy.

Z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
jakie sa losy konkursu na zagospodarowanie terenow nad Liwcem ?
(Andrzej, 06.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju

Nie rozpisano konkursu na zagospodarowanie terenów nad Liwcem, ale zwrócono się do dwóch uczelni kształcących architektów krajobrazu o wykonanie prac na powyższy temat. Jednocześnie pracownik Starostwa posiadający odpowiednie wykształcenie opracowuje wariantowo koncepcję przystosowania omawianych terenów dla turystyki i rekreacji.

Pozdrawiam
Konrad Rytel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812347 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.