Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Pani Starosto!
W pełni podzielam pogląd wyrażony przez Pana Jerzego Krasińskiego (pytanie z dnia 08.02.2007r.) na temat "pracownika geodezji", ale i zgadzam się z Pana odpowiedzią. W tym jednak szczególnym przypadku chciałbym coś dodać jeszcze od siebie.
Opis osoby, jego stosunek do interesantów, do tego co robi, a także miejsce pracy pasuje mi tylko do jednego Kierownika, z którym Starosta podpisuje umowę o pracę, a który w istocie nie jest pracownikiem samorządowym. Jego zarobki nie są niskie (jak sądzi Pan Krasiński), a ich wysokość jest publicznie dostępna na stronach BIP Starostwa. Lecz w istocie nie o pieniądze tutaj chodzi, a o osobę, która swoją postawą i działaniem - tu wyrażę nie tylko swój pogląd - szkodzi i źle wpływa na wizerunek Starostwa. Moje pytanie brzmi: czy zamierza Pan Panie Starosto zwolnić z pracy tego "Kierownika Geodezji"?
(Dariusz Szymanowski - geodeta, 18.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Uważam, że stosunek urzędnika do interesanta, jak również jego wizerunek (ubiór), nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń. Proszę jednak nie wymagać ode mnie nagradzania i karania pracowników Starostwa poprzez forum internetowe. Zapewniam Pana, że każda osoba zatrudniona w Starostwie wie, jakie mam zdanie na temat wyglądu urzędnika i obsługi interesanta. Pracownicy, którzy bagatelizują te sprawy wiedzą, z jakimi może się to wiązać konsekwencjami.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto jestem mieszkanką Kątów Wielgi gmina Strachówka i chciałam wiedzieć czy planowane jest dokończenie drogi powiatowej łączącej Kąty Wielgi z Traktem Napoleońskim? Brakuje tam odcinka asfaltu o długości ok 4 km. Droga ta pozwoliła by na szybki dojazd do Wołomina lub Tłuszcza i połączyła by Trakt z drogą krajową nr.50. Ludzie żyją tu głównie z rolnictwa, które się już nie opłaca i są zainteresowani szukaniem pracy poza terenem zamieszkania do czago niezbędne jest szybkie połączenie.
Dziękuje i pozdrawiam
(Irena, 18.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Zarządcą odcinka, o którym Pani pisze jest Gmina. W celu realizacji budowy odcinka drogi łączącego Kąty Wielgi z Traktem Napoleońskim Powiat musiałby dokonać przekwalifikowania drogi gminnej na powiatową, sporządzić dokumentację techniczną, wykupić grunty, pozyskać środki finansowe.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego Starostwo nie wysyła wezwań do zaplaty za naciągane należności,tylko od razu upomnienia? Koszt upomnienia to 55% opłaty. Czy można to nazwać inaczej niż złodziejstwo, chamstwo i arogancja? Dziękuję.
(Jerzy, 17.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Starostwo Powiatu Wołomińskiego jest zobowiązane do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych jemu należnych a wynikających z tytułu wystawianych decyzji zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Skarbu Państwa.

W każdej decyzji nakładającej obowiązek zapłaty jest podany termin jej uiszczenia, np. opłaty za zajęcie pasa drogowego są ustalane decyzją administracyjną wieloletnią, w której znajduje się zapis ”Należność należy wpłacić na konto Starostwa Powiatu Wołomińskiego w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna, lub w kasie Starostwa. Opłatę roczną za lata następne należy uiszczać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.”

Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji, Starostwo musi przesłać zobowiązanemu dłużnikowi upomnienie, które powinno być skutecznie doręczone. Taką drogę postępowania narzuca Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( tekst jedn.Dz.U. z 2005 Nr 229 poz 1954). Zgodnie z art.15 §2 ustawy „ koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i z zastrzeżeniem § 3 są pobierane na rzecz wierzyciela . Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych”. Natomiast art.15 § 3 określa że „ Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji”.

Koszty upomnienia są sztywno określone przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 w sprawie wysokości kosztów upomnień skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. Nr 137 poz. 1543) i wynoszą czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej ‘”Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej, obecnie wynoszą 8,80 zł.

Żaden przepis prawa ani też wykładnia w postaci wyroków sądu administracyjnego nie wprowadza dolnej granicy kwoty od jakiej organ administracyjny ma obowiązek wysłać upomnienie. Każda kwota stanowiąca należność organu administracji podlega windykacji.

Wysłanie upomnień w możliwie jak najkrótszym terminie oszczędza naszym dłużnikom dodatkowych kosztów w postaci odsetek, ponieważ jak wykazało nasze doświadczenie, większość osób zapomniała (nie ze złej woli) o obowiązku wniesienia opłaty.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
dlaczego drogi w Wołominie są skandaliczne? Płacimy podatki i domagamy się aby były one przeznaczane na potrzeby Wołomina i były widoczne!
(elwis fitness ciężarek, 17.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie/Pani,

Zarząd Powiatu nie ma wpływu na inwestycje prowadzone na drogach, których zarządcą jest gmina. Odpowiada zaś za stan dróg powiatowych w Wołominie i, zgodnie z art. 20 Ustawy o drogach publicznych, wykonujemy wszelkie zadania należące do zarządcy dróg powiatowych. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy wykaz dróg przypisanych Powiatowi. Proszę zajrzeć do linku „Statystyka” - „Drogi” i zapoznać się z wykazem. Na wszelkie pytania dotyczące konkretnych dróg powiatowych chętnie odpowiem.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
po otrzymaniu odpowiedzi od Pana, w której przedstawil Pan Art. 71. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), mam jeszcze kilka pytan.
Po przeanalizowaniu ustawy, nasuwa sie podstawowe pytanie - jesli w budynku mieszkalnym powstanie sklep, to to jak najbardziej "wprowadza, utrwala bądź zwiększa on ograniczenia lub uciążliwośc dla terenów sąsiednich" co w ustawie jest wymienione jako przeciwskazanie do wydania pozwolenia na powstanie danej dzialalnosci. Jako mieszkancy tego bloku powinnismy chyba byc spokojni, ze takiego pozwolenia wlasciciel nie dostanie, poniewaz decyzja zezwalajaca klocilaby sie z ustawa, a wiec z prawem obowiazujacym w naszym Panstwie???
Poza tym skoro sam developer nie wyraza zgody na powstanie lokali uslugowych w bloku, swiadczy o tym, ze te lokale nie byly przewidziane i byc ich nie powinno???
(Anna, 16.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,

Według informacji przekazanych mi przez Wydział Budownictwa w Radzyminie, w dniu 25 stycznia br. wpłynął wniosek o udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania 2 lokali mieszkalnych na lokal użytkowy – sklep spożywczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radzyminie przy ul. Słowackiego 69 na działce ew. nr 26 i 27 zlokalizowanym na terenie osiedla „VICTORIA”.

Po rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, że wniosek spełnia wymagania określone w § 9 Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120 z 2003r poz. 1131).

W przedstawionym projekcie adaptacji lokal użytkowy został wyciszony w częściach przyległych do sąsiednich lokali mieszkalnych zarówno w poziomie jak i w pionie, a zatem uznano, że przyległe lokale nie znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu.

W związku z powyższym w dniu 12.02.2007r. wydano decyzję udzielającą pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania przedmiotowych lokali mieszkalnych na sklep spożywczy.

Szczegółowe informacje uzyska Pani w Wydziale Budownictwa w Radzyminie (ul. Konstytucji 3 Maja 19, tel. 022 763-00-49).

z poważaniem

Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Panie Starosto!
Od kilku lat obserwuję toczące sie na drogach należących do powiatu"pseudo remonty".Są one wykonywane przez pracowników starostwa.Jakość w/w remontów (nakładek bitumicznych)nie mieści się w żadnej skali znanych powszechnie ocen.Ulice i drogi wyremntowane przez ZDP po roku a nie raz i szybciej nadają się do ponownego remontu np:skrzyżowanie AK z ul Sikorskiego w Wołominie,droga Poświętne-Wola Ręczajska,droga Majdan-Ossów,droga od stacji Ossów w kierunku Kobyłki.Czy za Pana kadencji remont dróg będzie wygłądał tak samo? Może warto zastanowić się nad wynajęciem firm, które dadzą gwarancje na swoje roboty i egzekfować je.Czy koszt jednostkowy wykonania poszczególnych robót przez ZDP
nie jest większy od tych samych robót wykonanych przez firmę z zewnątrz? Pozdrawiam.
(Zdzisław, 14.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Zdzisławie,

Nie ma żadnego skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskiego w Wołominie.

Jeśli chodzi o drogę od Woli Ręczajskiej do Poświętnego, to planujemy wykonanie nakładki bitumicznej. W przypadku pozostałych dróg wstrzymaliśmy się z wykonywaniem generalnych remontów, w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej. Remonty cząstkowe tych dróg będą wykonywane na bieżąco.

Koszty prac drogowych wykowywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych są niższe o 60% od kosztów, jakie musielibyśmy ponieść zlecając naprawy nawierzchni firmie zewnętrznej.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Bezskutecznie próbuję odnaleźć oświadczenia majątkowe pracowników starostwa i radnych i niestety nic...
Jeśli już to strona nie otwiera się ? Proszę o wyjaśnienie !
(Dariusz, 12.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Oświadczenia majątkowe radnych powiatu wołomińskiego oraz pracowników wydających decyzje w imieniu starosty, a także kierowników jednostek organizacyjnych, którzy zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zobligowani są do złożenia informacji o swoim stanie majątkowym znajdzie Pan w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.powiat-wolominski.pl (link: Oświadczenia majątkowe).

Oświadczenia majątkowe opublikowane są w postaci plików PDF. Do otworzenia tych dokumentów niezbędny jest program odczytujący pliki zapisane w tym formacie, np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader. Program ten może Pan pobrać ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto. Ostatnio miałem wyjątkową "nieprzyjemność" spotkać się z jednym z Pana pracowników, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale ten Pan zajmuje się geodezją, jest jakimś kierownikiem od wydawania map. Odbyło się to na terenie Geodezji w budynku należącym do Starostwa. Ja rozumiem, że może Pańscy pracownicy nie zarabiają zbyt dużo jednakże chyba przez szacunek dla petentów można by od nich wymagać stroju bardziej urzędowego lub przynajmniej schludnego niż rozciągnięta bluza turystyczna i rozchełstana koszula rozpięta do połowy. Chyba, że tak ma wyglądać obraz urzędnika Starostwa. Ja nawet znósłbym ten wygląd ale te włosy na torsie wyłaniające się z na wpół rozpiętej koszuli to obraz wiejskiego lowelasa na zabawie a nie osoby bądź co bądź na kierowniczym stanowisku.
Życzę wszystkiego dobrego.

 Jerzy Krasiński
(Jerzy Krasiński, 08.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Zapewniam, że zależy mi na tym, by nasi interesanci byli obsługiwani w jak najlepszy sposób. Kwestia utrwalania obrazu pracownika starostwa jako pracownika wzorowego leży mi na sercu. Zasady dotyczące stroju urzędniczego są znane zatrudnionym w starostwie i powinni oni bezwzględnie ich przestrzegać. Sami pracownicy obowiązek „kultury i schludności” umieścili, obok innych, w przyjętym wewnętrznie „Kodeksie etycznym pracowników Starostwa Powiatu Wołomińskiego”.

Postanowiłem pouczyć jednak swoich pracowników również co do własnych wymagań w tym względzie. Pana uwagę uwzględnię z pewnością w czasie spotkań z kierownikami jednostek.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy w pna gestii panie starosto jest dom pomocy społecznej w zielonce. jeżeli tak to proszę sie przyjżec diałalnosci pani dyrektor tegoz domu. ostatnio był tam NIK PEWNIE NIC NIE WYKRYŁ LECZ DZIWNE JEST TO ŻE W TYM CZASIE PANI DYREKTOR poszła na ,,chorobe" a cóż za wspaniałe jedzenie tam jest!!! ale praktyki ściagania pieniędzy prosto z kont pensjonariuszy na konto domu to jest niewiarygodne ale o dziwo PRAWDZIWE i nikt tego tym ludziom nie jest w stanie powiedziec dlaczego tak jest. jezeli to jest w pana gestii to proszę coś zrobic zanim uda sie pan w rejony Duzej polityki np w sejmie.
(Krzysztof, 06.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

Art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. poz. 593 (Dz. U. Nr 64 z dnia 15 kwietnia 2004r.) mówi iż: „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”. Zgodnie z § 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce: „Dom jest samodzielną powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 póz. 2104) podporządkowaną Starostwu Powiatu Wołomińskiego”.

Kontrola w DPS w Zielonce, o której Pan wspomina, została przeprowadzona przez inspektora z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w okresie od 14 do 22 grudnia 2006r. Dyrektor placówki - za zgodą wicestarosty - przebywała na urlopie wypoczynkowym od 14 do 31 grudnia 2006r. Zastępstwo w tym czasie pełniła pani Grażyna Krupa - gł. księgowa.

Jadłospis („normalny” i „dla diety nabiałowej”)opracowywany jest przez dietetyka zatrudnionego w DPS w Zielonce, następnie zatwierdzany (własnoręcznym podpisem) przez przedstawiciela samorządu mieszkańców. Dopiero po tej akceptacji jest realizowany.

DPS w Zielonce nie prowadzi ewidencji osobistych kont bankowych mieszkańców. Żaden z pracowników Domu nie posiada pełnomocnictwa do przeprowadzania operacji bankowych w imieniu mieszkańców. Poruszany przez Pana problem najprawdopodobniej dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej. Informuję Pana, że art. 61 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej mówi, że opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą ,,mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu”. W art. 62 pkt 1 czytamy, że: „mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:
1) z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami
2) z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia, opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej”.

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce nie uczestniczy bezpośrednio w czynnościach związanych z opłatą za pobyt mieszkańca w placówce. DPS w Zielonce jest informowany decyzją administracyjną wydaną przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego o wysokości opłaty za pobyt konkretnego mieszkańca. Informację tę, za zgodą mieszkańca, DPS przekazuje do właściwego organu emerytalno-rentowego bądź do ośrodka pomocy społecznej. Te w.w. instytucje dokonują miesięcznych potrąceń ze świadczeń mieszkańców i przekazują je na konto Domu.

W prawie polskim istnieje rozbieżność przepisów dot. dopuszczalnej wysokości potrąceń za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. mówi o max. 70% potrąceń z kwoty netto a ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r. o 65% potrąceń z kwoty brutto. Wskutek tych rozbieżności niewielkie kwoty „nadpłaty” lub „niedopłaty” są co miesiąc zwracane mieszkańcowi lub wpłacane przez mieszkańca do kasy i odprowadzane na konto domu.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto, ostatnio załatwiałem pewną sprawę w jednym z referatów Starostwa i poprosiłem Panią urzędniczkę, żeby pomogła mi jako osoba kompetentna rozwiązać problem. Wtedy Pani ta odpowiedziała mi że gdyby zarabiała "normalnie" to wtedy opłacałoby jej się bardziej angażować w swoją pracę. W związku z powyższym mam pytanie do Pana - jaka jest średnia pensja pracowników Starostwa oraz naczelników poszczególnych wydziałów?, że załatwiając petentów mają przeważnie smutne i niezadowolone miny? czy to wynika z ich finansowej desperacji?
(Stanisław, 05.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stanisławie,

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Starostwie Powiatu Wołomińskiego ustalane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Pracownicy starostwa zarabiają podobnie jak urzędnicy innych jednostek administracyjnych. Poza tym, o wysokości wynagrodzeń pracowników decyduje Rada Powiatu.

Jeśli chodzi o zachowanie urzędniczki, do której się Pan zwrócił ze swoją sprawą, to uważam, że jest ono naganne. Sposób obsługi interesanta nie powinien w żaden sposób wiązać się z wysokością wynagrodzenia, czy „złym humorem” pracownika.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812321 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.