Dziś jest 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy ulica Lipińska będzie wyremontowana i pokryta asfaltem na całej długości. Jeżeli tak to jaki jest przewidywany termin realizacji.

Kiedy ulica Lipińska będzie wyremontowana i oddana do użytku, w stanie nadającym do użytkowania. Proszę o podanie planowanego terminu. Pisząc ulica lipińska, mam na myśli całą ulicę lipińską, która jest w fatalnym stanie.
(Roman Wypych, 14.01.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ul. Lipińska w Wołominie jest przewidziana do modernizacji na całej swojej długości.
Dwa pierwsze etapy zostały zrealizowane.

I etap obejmował przebudowę ulicy na odcinku od ronda Jana Pawła II do ul. Prądzyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, wymianą nawierzchni chodników, budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Lipińskiej, Przejazd i Piaskowej.

II etap obejmował modernizację ul. Lipińskiej od ul. Prądzyńskiego do ul. Legionów wraz
z wymianą nawierzchni asfaltowej oraz wymianą nawierzchni chodników. Nawierzchnia asfaltowa wymaga jednak sfrezowania i powtórnego nałożenia asfaltu. Prace rozpoczną się gdy aura będzie sprzyjała tego rodzaju modernizacji.

Następny etap modernizacji na odcinku od ul. Legionów do ul. Sikorskiego jest przewidziany do realizacji w 2009r. Kolejne etapy planowane są do realizacji na kolejne lata budżetowe. Ich zakres będzie uzależniony od możliwości finansowych jakimi dysponuje Powiat Wołomiński.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto! Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się dużo wyrobisk poeksploatacyjnych. Mam możliwość zakupu działki, na której są tego typu wyrobiska. Chciałbym ją zrekultywować i sprzedać pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem (gm. Radzymin). Od geologa otrzymałem informację, że w sprawach rekultywacji wszelkie decyzje wydaje Starosta.

Chciałbym zapytać, czy Starosta, jako organ własciwy ws. wydawania decyzji ws. rekultywacji, nie czyni przeszkód w otrzymaniu tego typu decyzji, jeśli spełnione są wszystkie wymagania prawne. Właściwie odpowiedź na moje pytanie wydaje się oczywista, ale pytam, bo dostałem bardzo liczne sygnały od miejscowych "ceglarzy", że zdarzały się sytuacje, że odmawiał Pan wydawania takich decyzji, mimo braku podstaw prawnych. Absolutnie nie czynię Panu zarzutu, bo nawet nie wiem, czy tak było, ale ponieważ zamierzam zainwestować duże pieniądze w to przedsięwzięcie, muszę brać pod uwagę tego typu sygnały i mieć jasność sytuacji.
Rozmawiałem jakiś czas temu z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie, ale otrzymałem kolejną niepokojącą informację, że nie jest mi w stanie zagwarantować, że otrzymam wymagane decyzje, nawet jeżeli spełnie wszystkie warunki wymagane prawem, bo "różnie może być i że zależy wszystko od jego przełożonych". Pan był bardzo miły i znał się na tych sprawach rekultywacji, ale ten przytoczony tekst, który wypowiedział, jest co najmniej dziwny i sprzeczny z Konstytucją RP, bo zgodnie z nią organy państwowe działają na podstawie i w granicach prawa.
Jeśli wydanie takich decyzji jest jednak możliwe, to proszę o informacje, jakie dokumenty złożyć i ile czasu czeka się na takie decyzje.
Przepraszam za dociekliwość, ale chciałbym na tym przedsięwzięciu osiągnąć zysk a nie straty.
Pozdrawiam serdecznie!
(Tadeusz, 29.12.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,

Decyzje w sprawie rekultywacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.), wydaje starosta.

Pod pojęciem rekultywacji w myśl art. 4 pkt 18 ww. ustawy rozumie się:

"nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg".

Do obowiązków prowadzenia rekultywacji odnosi się szereg przepisów, w tym m.in.:

1. ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.),

3. ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Najwięcej wątpliwości budzą wnioski dotyczące zasypania starych wyrobisk, w których znajduje się woda.

Mamy tu wówczas do czynienia także z przepisami:

1. ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.),

2. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 ze zm.).

Nie ulega wątpliwości, że przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę wszystkie przepisy dotyczące danego zagadnienia, włącznie z przepisami prawa miejscowego (ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), jak również warunki uzgodnień właściwych organów.

Dlatego też ocena spełnienia wszystkich wymagań prawnych, dokonywana przez Wnioskodawcę, a nawet urzędnika rozpatrującego daną sprawę i jego przełożonego, może być rozbieżna.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż wnioski dotyczące określenia warunków rekultywacji, tak jak w każdym innym przypadku, są rozpatrywane indywidualnie.

Zadaniem organu prowadzącego postępowanie jest zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Dopiero na podstawie całokształtu materiału dowodowego organ administracji publicznej ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 77 i 80 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

W związku z powyższym, odnośnie kwestii nabycia gruntu mogę jedynie zasugerować ustalenie, czy dotychczasowy właściciel posiada jakiekolwiek decyzje regulujące kwestie ich rekultywacji, gdyż w wyniku zmiany właściciela następuje także zmiana osoby zobowiązanej do przeprowadzenia rekultywacji, wymagająca usankcjonowania decyzją starosty.

Procedura uzyskiwania decyzji sprawie rekultywacji została szczegółowo przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołominie:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=19.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy będzie zrobiona nakładka asfaltowa na drodze powiatowej w miejscowości Zaścienie gm. Dąbrówka?
(Mieszkaniec, 15.12.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Mieszkańcu,

Nakładka w miejscowości Zaścienie została przewidziana do wykonania w roku 2009.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytam czy Jest już zmodernizowany odcinek E 631+E634 i zakończony w 2007r zgodnie z obietnią wyborczą bo jedynie w miarę jeszcze można płynie jechać jeden dzień w tygodni świętą niedzielę, i dla burmistrza panującego III kadencję J. Mikulskiego i starosty M. Urmanowskiego z widoku panującej posady wystarczy, że nie muszą dojeżdzać, nic nie robić i nie mieć zmartwień to jest najważniejsze, jako nadętych przedstawicieli Wołomina łaskawców zbawców najlepiej panujących i służących Szafrankowi staremu doliniarz...... owi jakto nie można nic zacząć przygotować terenu pod np nową trasę czy modernizację istniejących.
(wyborca Jacek, 11.12.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,

Odcinek ten nie został jeszcze zmodernizowany, a decyzję w tej sprawie podejmuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą tych dróg.

Jeżeli śledzi Pan tę sprawę to zapewne Pan wie, że zarówno ja, jak i burmistrzowie gmin apelowaliśmy wielokrotnie o jak najszybsze rozwiązanie problemu komunikacji. Dzięki tym działaniom zostało przeprojektowane rondo i utworzony został dodatkowy pas ruchu dla skręcających w prawo i jadących prosto.

Aby przyspieszyć decyzję MZDW o modernizacji drogi 634 zadeklarowałem, że Starostwo Powiatowe w Wołominie jest gotowe przejąć funkcje inwestora zastępczego i samemu przeprowadzić budowę tej drogi. Jednak bez ich zgody nie można podjąć jakichkolwiek działań.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Proszę o informację odnośnie możliwości zbudowania domu w odległości bliższej niż 3 m od granicy. Posiadam działkę budowlaną o szerokości 20,7 m, niestety wybrany przeze mnie projekt domu przeznaczony jest na działkę o szerokości 21 m. Na działkach sąsiadujących w obecnej chwili nie ma żadnych zabudowań.
Ściana, którą chcielibyśmy postawić w odległości 2,7 m od granicy działki nie ma otworów okiennych.
Proszę o informację czy istnieją procedury umożliwiające budowę domu w odległości bliższej niż 3 m od granicy i jak wygląda ich przebieg???
(Kamila, 23.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zasady usytuowania budynków na działce budowlanej regulują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn zm.).
Jednak zgodnie z art. 9.1 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych zawartych między innymi w/w rozporządzeniu.
W tej sytuacji proszę się osobiście zgłosić do Wydziału Budownictwa, ul. Prądzyńskiego 3 tel. (22) 787-43-01, 03, 04 wew. 106, 107, 110, 114, w celu uzyskania wszelkich szczegółów dotyczących złożenia odpowiedniej dokumentacji. Po ich rozpatrzeniu zostanie podjęta decyzja o ewentualnych odstąpieniu od przepisów zawartych we wspomnianym rozporządzeniu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
proszę o zamieszczenie wniosku na wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Wielokrotnie próbowałam się dowiedzieć czy jest on dostępny po za wydziałem wydającym ww. dokumenty i jedyną informacje jaką uzyskałam to że jest niezbędny i nie zostanie mi wydany dokument jeśli nie wypełnię formularza narzucanego przez wydział geodezji. Wiec skoro wydział wymaga wypełnienia swojego wniosku to mógłby jeszcze ułatwić dostęp do niego tzn. wprowadzić wniosek do pobrania na stronie www i przy okazji wypełnić wzór bo wniosek jaki ostatnio narzuciliście jest moim zdaniem zbędnie skomplikowany.
Pozdrawiam
(Magdalena, 12.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Udostępnianie danych w formie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego odbywa się na podstawie Ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (art. 24) oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (art. 29). Oba przytoczone powyżej przepisy prawa nie definiują wzoru wniosku jaki powinno się składać celem udostępnienia omawianych danych. Każdy wniosek zawierający dane podmiotowe zamawiającego, informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorach danych żądanych informacji oraz wskazujący zakres zamawianych informacji i ich przeznaczenie zostanie przyjęty i na jego podstawie zostaną wydane zamawiane dane. Druk wniosku, który jest używany w Wydziale Ewidencji Gruntów Starostwa, nie jest obligatoryjnym drukiem do zamawiania danych z operatu ewidencyjnego, a jedynie ułatwieniem dla zamawiających
i pracowników. Wydział ewidencji gruntów opracował i wprowadził zunifikowany wzór takiego wniosku, który służy do zamawiania różnych materiałów (nie tylko wypisów i wyrysów) przez osoby fizyczne, firmy, geodetów uprawnionych czy też rzeczoznawców majątkowych. Pracownicy wydziału zawsze też pomogą w wypełnieniu wniosku podczas składania zamówienia.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,
chciałabym uzyskać informację w sprawie dofinansowania do zakupu ekologicznych źródeł energii przez właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkaniowych (np. kolektorów słonecznych), czy istnieje taka możliwość, a jeśli nie, to kiedy mieszkańcy będą mogli liczyć na tego rodzaju dofinansowanie.

Dziękuję za odpowiedź.
(Anna, 09.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pytanie w sprawie dofinansowania do zakupu ekologicznych źródeł energii przez właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkaniowych (np. kolektorów słonecznych), pragnę poinformować, iż dofinansowanie może być udzielone np. w formie preferencyjnego kredytu ze środków Banku Ochrony Środowiska.
Poniżej zamieszczam telefony kontaktowe do III Oddziału BOŚ, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, gdzie będzie mogła Pani uzyskać szczegółowe informacje: 22 850 87 18, infolinia Banku: 0801 355 455 lub +48 22 543 34 34.
Jednocześnie wyjaśniam, iż obowiązujące przepisy nie przewidują dofinansowania osób fizycznych podmiotów lub prowadzących działalność gospodarczą, ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Jestem pracownikiem niepedagogicznym w jednej ze szkół, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wołominie.W związku z tym, że w czerwcu 2008 r. Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wych. w Wołominie wystąpiła do Starostwa z pismem w sprawie zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia zasad.
oraz wartości jednego punktu dla prac.niepedagogicznych.
Dyrektorzy szkół opracowali i wysłali projekt zmian i sprawa utknęła w martwym punkcie, a mamy koniec pażdziernika. Jak wszyscy wiemy w szkołach wartość jednego punktu tj.4zł jest najniższa ze wszystkich jednostek podlegających Starostwu, których średnia wartość punktu wynosi 6zł. Więc jak sam Pan widzi różnica jest bardzo znacząca. Tylko zadajemy sobie pytanie dlaczego?
Moje pytanie jest takie: Jak długo jeszcze będziemy czekać na decyzję w tej sprawie?
(Joanna, 27.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Odpowiadając na pytanie muszę sprostować podaną przez Panią informację dotyczącą wartości jednego punktu, ustalonej dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, która od marca 2007 roku wynosi 5 zł – zgodnie z podjętą wówczas Uchwałą Rady Powiatu. Jest to średnia stawka wśród obowiązujących w tej chwili
w jednostkach organizacyjnych Powiatu, gdyż cztery jednostki mają stawkę wyższą a cztery stawkę niższą. Porównując stawki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkół prowadzonych przez gminy wchodzące w skład Powiatu Wołomińskiego należy stwierdzić, że średnia wartość
jednego punktu w tych placówkach również wynosi około 5 zł.
Sporządzone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych informacje o aktualnej wysokości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, uwzględniające wszystkie składniki wynagrodzenia wraz z pochodnymi, są analizowane i posłużą do ustalenia zakresu i terminu wprowadzenia regulacji płac – z uwzględnieniem propozycji przedstawionych przez dyrektorów oraz możliwości budżetowych organu prowadzącego.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto.
Czy to prawda że teren po byłym parkingu policyjnym będzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, podobno obiecał Pan to inwestorom już w tamtym roku.
Jeśli nie to czy będzie ogłoszona jego sprzedaż czy dzierżawa. Kto obecnie zarządza tym terenem i czy jest to mienie powiatu czy gminy Wołomin.
Bardzo proszę o odpowiedź Pana Starostę Macieja Urmanowskiego.
(Michał, 23.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Teren byłego parkingu policyjnego gmina Wołomin przekazała w drodze darowizny powiatowi.
Toczą się negocjacje z gminą w celu ustalenia dalszego losu tego terenu. W związku z powyższym stwierdzenie, że teren ten będzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, jest przedwczesne.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Został wybudowany chodnik w Leśniakowiźnie, ale nikt nie pomyślał o przystankach autobusowych. W chwili obecnej autobus jeździ w jednym kierunku. W miejscach, które od lat służą za przystanki brak jest całkowicie płytowania, gdy chodnik zlokalizowany jest po stronie przeciwnej lub brak dojść do jezdni, gdy chodnik wybudowany jest po stronie przystanku ale oddziela go od jezdni pas zieleni. Ponadto w niektórych miejscach przebieg chodnika został zaprojektowany po stronie, gdzie nie ma zabudowy mieszkaniowej i jest wykorzystywany sporadycznie. Ciekawe kto będzie go odśnieżał, gdyż właściciele działek tu nie mieszkają. Również w wielu miejscach na chodniku jest bardzo niebezpiecznie np. w rejonie sali weselnej. Jadąc od strony Warszawy kierowcy często nie zwalniają na zakręcie i hamują w ostatniej chwili. Co będzie jak nie zdążą wyhamować i wpadną na chodnik, a w tym miejscu dochodziło często do wypadania samochodów na pobocze. Ponadto przed zakrętem od strony Majdanu stoi znak o prędkości 60km/h a przecież jest to teren zabudowany gdzie obowiązuje prędkość 50km/h a na niebezpiecznym zakręcie chyba należy prędkość obniżać. Jeszcze jedna sprawa przy przejściach dla pieszych brak jest znaków D-6.
(Joanna, 22.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Joanno,

W odpowiedzi na Pani zapytanie pragnę poinformować, że chodnik w miejscowości Leśniakowizna był projektowany bez zabezpieczenia miejsca na przystanki autobusowe ponieważ nie kursował tamtą drogą autobus. W najbliższym czasie dołożymy starań, aby rozpoznać miejsca, w których należałoby przygotować brukowania miejsc, gdzie zatrzymuje się autobus. O ile aura pozwoli postaramy się poprawić ten stan rzeczy możliwie najszybciej. Aby spełnić Pani postulat i ułożyć chodnik dokładnie tam gdzie znajdują się budynki mieszkalne należałoby zorganizować kilkanaście przejść dla pieszych. Każde przekroczenie jezdni jest zagrożeniem dla pieszych zwłaszcza, że pojazdy na tej drodze czasami poruszają się z nadmierną prędkością co słusznie Pani zauważyła. Niestety mamy nieznaczny wpływ na kulturę jazdy kierowców w związku z tym przebieg chodnika jest pewnym rodzajem kompromisu pomiędzy użytecznością i bezpieczeństwem. Oznakowanie tej drogi sprawdzimy w trybie pilnym i podejmiemy odpowiednie kroki, aby funkcjonował jak najlepiej.
Dziękuje za zaangażowanie i troskę o potrzeby naszej społeczności oraz jej bezpieczeństwo.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1812344 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.