Jesteś tutaj:

III Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego [transmisja on-line]

Data: 16.01.2019 r., godz. 12.00    1047
Zapraszamy do oglądania transmisji on-line z III Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która rozpocznie się o godz. 14.00 16 stycznia 2019 roku. Transmisja on-line dostępna będzie od godz. 14.00 w tym linku:
LINK:

https://www.youtube.com/channel/UC1vn7yxq3TNOcIGThfT_YxA

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033. (druk nr 6)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 7)
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową a także nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków,
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. 
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu 
w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.