Jesteś tutaj:

Informacja o udostępnianiu pasa drogowego od 01 grudnia 2018 do 31 marca 2019 r.

Data: 12.12.2018 r., godz. 15.00    1136
Zarządca drogi informuje, że ze względu na warunki zimowe i brak możliwości wykonywania prac odtworzeniowych zgodnie z technologią prowadzenia robót od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. nie będą wydawane zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Prowadzenie robót w pasie drogowym w okresie zimowym, przy niskich temperaturach powietrza, wzmożonych opadach, jest niewskazane gdyż prowadzi do pogorszenia stanu technicznego pasa drogowego, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo ruchu.

W sytuacjach szczególnie ważnych o dużym znaczeniu społecznym, zaistniałych awarii istniejących sieci, prowadzenie robót w powyższym terminie może być realizowane. Stosowna zgoda zarządcy drogi będzie mogła być wydana po złożeniu odpowiednio umotywowanego wniosku. W szczególności zarządca drogi zezwoli na prowadzenie robót w pasie drogowym w/w okresie w sytuacji konieczności wymiany linii napowietrznych, pracami realizowanymi z udziałem środków UE, awarii sieci gazowych, ciepłowniczych, wod-kan.