Jesteś tutaj:

II Konferencja "Budowanie sieci wspierającej rodziny – Chrońmy dzieci"

Data: 08.10.2018 r., godz. 17.00    760
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Wołomina po raz drugi zorganizowali Konferencję „Budowanie sieci wspierającej rodziny – Chrońmy dzieci”. Odbyła się ona 4 października w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości "Fabryczka" w Wołominie. Współorganizatorem Konferencji był Powiat Wołomiński oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.
Patronat honorowy nad imprezą objął Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka oraz Burmistrz Wołomina.
Konferencja miała zasięg powiatowy i w tym roku adresowana była głównie do pracowników oświaty oraz instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin, w których występuje przemoc. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Mariusz Matusik Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, mł. insp. Marek Ujazda Komendant Powiatowy Policji w Wołominie, Maciej Burakowski dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz jego zastępca Agata Żędzian, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Spotkanie otworzył Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński oraz Małgorzata Izdebska sekretarz gminy Wołomin. Następnie został odczytany list od Rzecznika Praw Dziecka, który z powodu innych zobowiązań zawodowych nie mógł być z nami osobiście.
Podczas konferencji swoje wystąpienia mieli: Marek Mudant – specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce – mówił o bezpieczeństwie dziecka w rodzinie, Grażyna Mikulska – koordynator pracy asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie – przybliżyła rolę i zadania asystenta rodziny, podinsp. Wioletta Zychnowska – ekspert ds. prewencji kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – przedstawiła role i zadania Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Beata Michalik - pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany realizator programów profilaktycznych pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie – nakreśliła ofertę pomocową Poradni skierowaną do rodzin. Gościem specjalnym II konferencji była Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska. Wystąpienie Pani Sędzi dotyczyło między innymi wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły, zasady odpowiedzialności nieletnich, nowych form przemocy wobec dziecka oraz mediacji w sprawach nieletnich i mediacji rówieśniczej.
Prelegenci podczas wystąpień, podobnie jak w roku ubiegłym, szczególny nacisk kładli na poszerzenie wiedzy w zakresie identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci oraz na zwiększenie świadomości dotyczącej długofalowych skutków doświadczania przemocy.
Na zakończenie konferencji odbyło się forum dyskusyjne którym każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię oraz uzyskać informację na temat nurtujących kwestii. Przedstawiciel Starostwa Wołomińskiego – Pan Krzysztof Mikulski zobowiązał się do zorganizowania spotkania przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych z naszego powiatu z Prezesem Sądu Rejonowego.
Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom z Młodzieżowego Klubu Wolontariat "Na Przekór" działającego przy Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie.