Jesteś tutaj:

Ankiety dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy

Data: 13.04.2018 r., godz. 10.00    599
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami (Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji) rozpoczął realizację projektu wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.
Projekt pn. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy jest dofinansowany w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, realizowanego w ramach POKL. 
W celu realizacji ww.projektu niezbędne jest wypełnienie ankiety przez pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do jej wypełnienia. 
Ankieta dla Pracodawców: 

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników: